Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej, RODO).

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie  użytkowników jest dla nas bardzo ważne.

W PSOFIX zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych - również osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w  jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z Państwa Opiekunem lub Administratorem, na adres e-mail: iod@psofix.pl.

 

A. Klauzula informacyjna dla Klientów PSOFIX Renata Patałuch

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR I WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Renata Patałuch, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PSOFIX Renata Patałuch, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 627-178-03-90 REGON 278166179 z siedzibą w Zabrzu, ul. Myśliwska 13, 41-800 Zabrze, zwana dalej Administratorem.
  2. Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Jacek Zielonka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU PSOFIX Jacek Zielonka, NIP: 631-220-06-92, REGON: 240942992, z siedzibą w Zabrzu, ul. Myśliwska 13, 41-800 Zabrze.
  3. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
   1. zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem tj. z upoważnionym pracownikiem działu handlowego;
   2. wskazujemy dane kontaktowe Administratora, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, adres e-mail: iod@psofix.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1. 
 2. PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ
  1. Podczas kontaktu z państwem, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, obejmujące wszystkie informacje konieczne celem Państwa zidentyfikowania jako konkretną osobę, stanowiące imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, zwykłego pobytu, których podanie jest konieczne, aby możliwym było zrealizowanie usług oferowanych przez Administratora.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, obsługi procesu reklamacji i gwarancji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
   2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
   3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, obsługi proesu reklamacji i gwarancji, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   5. wysyłania treści marketingowych do klientów, na podstawie dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Zarówno podczas rejestracji w serwisie www.psofix.pl zwanym dalej Serwisem jak i kontaktów z naszym przedstawicielem, w celu zawarcia i wykonania umowy możemy prosić Państwa o podanie następujących informacji:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres pocztowy;
   3. adres poczty elektronicznej;
   4. numer telefon kontaktowego;
   5. NIP,
   6. hasło – proszę przechowywać je w bezpiecznym miejscu;
   7. czy chcą Państwo otrzymywać od nas informacje pocztą elektroniczną,
  4. Jeżeli dokonują Państwo u nas zakupów, będą przeglądać naszą stronę lub strony innych organizacji, na których znajdują się nasze reklamy, zbierzemy następujące informacje:
   1. informacje na temat wszelkich używanych przez Państwa urządzeń;
   2. wybrane produkty;
   3. pliki cookies i informacje na temat Państwa zachowań w sieci i historii wyszukiwania na naszej stronie internetowej;
   4. szczegóły dotyczące zakupów zrobionych u nas;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
   1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Okres przechowywania danych.
   1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
   2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Udostępnianie danych osobowych
   1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: podmiotom z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, jak również nasi pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Klientów;
   2. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym w zakresie koniecznym do zrealizowania usługi;
   3. W przypadku dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportowej, firmie tej, zostaną udostępnione dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z odbiorcą (numer telefonu oraz adres e-mail).
  8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
   1. Administrator, o ile nie będzie to konieczne, nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do przenoszenia danych;
   3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Informacja o dobrowolności podania danych:
   1. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
    1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;
    2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

 

COOKIES

POLITYKA COOKIES

Co to jest plik "cookie"?

“Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa psofix.pl korzysta z plików cookie?

Pliki “cookie” używane na stronie internetowej psofix.pl umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, emaila czy telefonu.

Przykładem wykorzystania plików cookies na stronach internetowych jest mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach psofix.pl mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie”:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Przeglądarka Firefox: więcej o ustawieniach
Przeglądarka Google Chrome: więcej o ustawieniach google chrome
Przzeglądarka Internet Explorer 9: więcej o ustawieniach

 

OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator i współadministrator traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator i współadministrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Serwisie oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

Przesyłanie informacji przez Internet nie jest do końca bezpieczne; związane z tym ryzyko wstępuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszych usług. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych (w tym danych osobowych) przesyłanych do naszych serwisów; wszelkich czynności przesyłania dokonują Państwo na własne ryzyko.

Powinni Państwo zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Państwa hasła i urządzenia komputerowego. Prosimy pamiętać o wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji. Pomoże to Państwu zabezpieczyć się przed dostępem innych osób do Państwa danych osobowych w przypadku dzielenia się swoim urządzeniem komputerowym lub używania urządzenia komputerowego w miejscu publicznym takim jak biblioteka lub kawiarenka internetowa.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: iod@psofix.pl