Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

  § 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy PSOFIX , dostępny pod adresem internetowym www.psofix.pl prowadzony jest przez Renatę Patałuch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PSOFIX Renata Patałuch wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 627-178-03-90 REGON 278166179

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PSOFIX Renata Patałuch z siedzibą w Zabrzu przy ul. Myśliwskiej 13, 41-800 Zabrze wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 627-178-03-90 , REGON
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy PSOFIX prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym psofix.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 § 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: PSOFIX Renata Patałuch, ul. Myśliwska 13, 41-800 Zabrze
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sprzedaz@psofix.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 728-11-14 32
 4. Numer fax Sprzedawcy 32 721 85-71
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 72 1050 1588 1000 0091 4481 1644
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8-16

 § 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 § 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi są dostępne pod adresem www.psofix.pl w stopce strony pod linkiem polityka prywatności.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu psofix.pl oraz sporządzić jego wydruk.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
 6. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 § 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji wraz z uzupełnieniem danych potwierdzając zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności dostępne na stronie Sklepu
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 § 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, przed złożeniem Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia, obejmujące
  1. określenie przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności
  4. wybranego sposobu dostawy,

W niektórych przypadkach, gdy zamawiane produkty istotnie różnią się od siebie gabarytami i wagą lub przesyłka wymaga specjalnej palety transportowej, ostateczny koszt transportu uzgadniany jest indywidualnie z Klientem przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. Kliknąć przycisk “Przejdź do potwierdzenia”
 2. Potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem sklepu oraz Prawem do odstąpienia od Umowy,
 3. Kliknąć na przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie tego przycisku powoduje wysłanie przez Klienta Zamówienia i stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. . Wyświetli się wówczas okno POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA z numerem zamówienia oraz z możliwością jego wydruku lub zapisania do pliku PDF.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji zamówienia przez obsługę sklepu i Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą fakturę proforma (w przypadku płatności przelewem) lub zestawienie zamówienia (w przypadku płatności gotówką i odbioru własnego z magazynu w Zabrzu), zawierający wszystkie istotne elementy Zamówienia wraz z ewentualnymi modyfikacjami uzgodnionymi z Klientem, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 8

Oferowane metody dostawy, ceny oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: PSOFIX ul. Myśliwska 13, 41-800 Zabrze
  3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się odbiór towaru z innego miejsca wskazanego przez Sprzedawcę – dotyczy tylko sytuacji potwierdzonej poprzez korespondencję mailową pomiędzy Sprzedającym a Klientem i metodzie płatności Przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto  (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 3. Klient ma w zależności od Produktu następujące możliwość zapłaty za zamówione produkty:
  1. przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy podanego w potwierdzeniu zamówienia w terminie do 3 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia,
  2. gotówką u kuriera w przypadku zamówień za pobraniem,
  3. gotówką u Sprzedawcy w przypadku odbioru osobistego dla produktów znajdujących się na stanie magazynowym Sprzedawcy,
  4. w szczególnych przypadkach Klient i Sprzedawca mogą uzgodnić inne warunki płatności, uzgodnienie takie następuje za pośrednictwem korespondencji e-mail
 4. Produkty na zamówienie można zamówić jedynie z metodą płatności opisaną w pkt 3. a). niniejszego paragrafu.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności dla poszczególnych Produktów znajdują się za stronach Sklepu.

  § 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku wyboru dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania prosimy sporządzić dokumentację zdjęciową oraz protokół uszkodzenia przesyłki. Prosimy niezwłocznie powiadomić nas o tym wiadomością telefoniczną lub przez e-mail. Reklamacja będzie przez Sklep niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez Klienta potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub gotówką – od dnia wysłania prze Sprzedającego potwierdzenia Zamówienia stanowiącego moment zawarcia Umowy Sprzedaży,
 9. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 dni roboczych do 40 dni roboczych w przypadku towarów wymagających sprowadzenia od producenta. Dostępność oraz termin dostawy wyszczególniony jest w sklepie przy każdym z Produktów oraz w mailu potwierdzającym zamówienie. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienia od umowy.

 

 § 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. od momentu dostarczenia mu towaru lub usługi, jednakże w przypadku towaru gabarytowo wymuszającego użycie środka transportu innego niż poczta, dostawa towaru traktowana jest jako rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W takim wypadku usługa dostawy towaru obciąża Konsumenta. (podstawa prawna: art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta).
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do towarów stanowiących rzeczy nieprefabrykowane, które zostały wyprodukowana na zamówienie według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  2. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany i zabezpieczony w odpowiedni sposób, chroniący przesyłkę przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany Produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje montażu, warunki użytkowania, itp. dokumenty.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

 § 11

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki z towarem należy spisać z kurierem protokół szkody na tę okoliczność.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Klientowi przedstawiony proponowany przez Sprzedawcę tryb i sposób postępowania przy jej realizacji (np. naprawa towaru, dodatkowy rabat, sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) – W tym przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
 9. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Do odsyłanego Produktu(ów) należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacyjny oraz oryginał faktury. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych z opcją płatności przy odbiorze.
 11. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązuje w przypadku gdy towar został uszkodzony mechanicznie po jego wydaniu Klientowi z przyczyn za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w tym nieprawidłowego użytkowania, przechowywania, montażu lub transportu.
 12. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Producenta, usterki zostaną usunięte bezpłatnie lub towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy; lub, jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych), Sklep zwróci wówczas Klientowi równowartość ceny produktu. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona przez Producenta jako nieuzasadniona, towar może zostać odesłany do Klienta na jego koszt, z możliwością uwzględnienia kosztów poniesionych przez Producenta i Sklep.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych jest Renata Patałuch, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PSOFIX Renata Patałuch, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 627-178-03-90 REGON 278166179 z siedzibą w Zabrzu,
  Myśliwska 13, 41-800 Zabrze, zwana dalej Administratorem.
 2. Współadministratorem danych osobowych jest Jacek Zielonka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU PSOFIX Jacek Zielonka, NIP: 631220692, REGON: 240942992, z siedzibą w Zabrzu, ul. Myśliwska 13, 41-800 Zabrze. Współadministrator przetwarza dane osobowe w zakresie i w celach tożsamych z administratorem.
 3. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji praw osób których dane dotyczą, w tym wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i badania rynku należy skierować stosowne zapytanie lub wniosek na adres e-mail: iod@psofix.pl lub na adres Administratora, wskazany w ust. 1 powyżej.
 4. Administrator i współadministrator przetwarzają dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, w tym obsługi procesu reklamacji, rękojmi i gwarancji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, , jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. wysyłania treści marketingowych do klientów, na podstawie dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji gdy w stosunku do danych przysługują administratorowi lub współadministratorowi prawnie uzasadnione podstawy oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Okres przechowywania danych:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora i współadministratora przetwarzane są do momentu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, prawne, rachunkowe, jak również upoważnionym do przetwarzania danych osobowych pracownikom.
 8. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym w zakresie koniecznym do zrealizowania usługi;
 9. W przypadku dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej zostaną udostępnione dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z odbiorcą (numer telefonu oraz adres e-mail).
 10. Administrator i współadministrator, o ile nie będzie to konieczne, nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do przenoszenia danych;
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
  1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów sprzedaży oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytania ofertowe;
  2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

 § 13

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 66 Kodeksu cywilnego), a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy Regulamin.